תקנון - השתלטות מרוחקת על מחשב לקוח | אילן שרותי תמלול
תמלול הקלטות , זיהוי קולות, בדיקת אותנטיות הקלטה, חוות דעת מומחה לבית משפט ועוד..

מאז 1994

תקנון - השתלטות מרוחקת על מחשב לקוח - "אילן שרותי תמלול"

תנאים כלליים להשתלטות מרחוק על מחשב, לצרכי תמיכה טכנית מרחוק
1.1. בתנאים כלליים אלו, יהיה למילים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצידן, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר:
1.1.1. "הודעת השתלטות"- הודעה המופיעה על גבי צג המחשב של הלקוח (כהגדרת מונח זה להלן), המבקשת ממנו את הסכמתו לקבלת השירות (כהגדרת מונח זה להלן);
1.1.2. "הודעת ניתוק"- הודעה המופיעה על גבי צג המחשב של הלקוח, המעדכנת אותו כי השירות הסתיים.
1.1.3. "הוראות הדין" – הוראות הדין, לרבות החוק והרשיון (כהגדרת מונחים אלו להלן);
1.1.4. "החברה" – "אילן שרותי תמלול";
1.1.5. "השירות" – שירות תמיכה טכנית למחשב מרחוק;
1.1.8. "לקוח/הלקוח" – כל מי שהתקשר עם החברה לשם קבלת השירות;
1.1.9. "תקופת (ה)שירות"- פרק הזמן שבין מועד אישור הודעת ההשתלטות על ידי הלקוח, לבין קבלת הלקוח את הודעת הניתוק;
1.1.10. "מידע"- מידע ו/או חומר המצוי במחשבו של הלקוח, אשר נגלה לחברה במהלך וכתוצאה מאספקת השירות;
1.1.11. "תנאי השימוש" – ההוראות והתנאים בקשר עם מתן השירות המפורטים להלן, כפי שיעודכנו על ידי "אילן שרותי תמלול" מעת לעת.
1.2. מילים וביטויים אחרים בתנאים אלו, ככל שלא הוגדרו בסעיף ‏1.1 או להלן, תהא להם המשמעות הקבועה להם בהוראות הדין; בכל עניין הנוגע לתנאי השימוש על פי תנאים אלו שלא נקבע בהסכם בין הצדדים, ינהגו הצדדים לפי הוראות הדין, כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן.
1.3. שינוי בחוק או ברשיון יחשב גם כשינוי מוסכם של תנאים אלו, בשינויים המחויבים, אלא אם כן ייקבע במפורש אחרת.


2. תנאי השימוש

2.1. תנאי השימוש, כפי שיעודכנו בין היתר על פי הוראות החוק והרשיון מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד בין הצדדים והחברה לא תהא מחויבת, על-פי כל הצהרה או הסכמה שאינן כלולות בתנאי השימוש, אלא אם כן נעשו על ידה בכתב בהודעה ללקוח לאחר תחילת תנאי השימוש. אספקת השירות ללקוח הינה בהתאם לתנאי השימוש ובפרט, בכפוף להצהרות הלקוח כמפורט בסעיפים ‏6 ו-‏7 להלן.
2.2. השימוש בשירות מוצע ללקוח כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן בתנאי השירות; עשה אדם שימוש בשירות, יראו בעצם השימוש שעשה אדם בשירותי החברה כהסכמה לקבל על עצמו את כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן בתנאי השירות.


3. אספקת השירות ותקופת ההתקשרות

3.1. זכאי לקבל את השירות כל לקוח.
3.2. אספקת השירות ללקוח תתבצע באופן מידי, לאחר אישור הלקוח את הודעת ההשתלטות.
3.3. הלקוח רשאי מיוזמתו, לסיים את השירות בכל עת; סיים הלקוח מיוזמתו את השירות כאמור לעיל, יקבל הלקוח הודעת ניתוק בהתאם.


4. מהות השירות

4.1. השירות מאפשר ללקוח המחובר לרשת האינטרנט, לקבל מהחברה שירותי תמיכה טכנית מרחוק, לטובת העברת הקבצים הנדרשים בהתאם לבקשת הלקוח.
4.2. השירות מסופק ללקוח תוך כדי השתלטות מרחוק על מחשבו האישי, באופן הנותן לחברה שליטה מלאה על המחשב במהלך תקופת השירות.


5. סודיות והגנת הפרטיות

5.1. החברה תשמור בסודיות מידע של הלקוח, בהתאם להוראות הדין.
5.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תעביר החברה מידע של הלקוח לצדדים שלישיים, למעט לעובדיה ו/או מנהליה ו/או יועציה ו/או ספקיה אשר לצורך אספקת השירות נדרשים להיחשף למידע, אלא במקרים המפורטים להלן:
5.2.1. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת, המורה לחברה לעשות כן;
5.2.2. בכל מקרה שהחברה סבורה, כי חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש.


6. הצהרות והתחייבויות הלקוח

6.1. הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
6.1.1. כי הינו מורשה ובעל כל הרישיונות כדין, לעשות שימוש במערכת ההפעלה ובכל תוכנה ו/או יישום אחר, אשר החברה תעשה בהם שימוש במסגרת השירות;
6.1.2. כי הוא מורשה ואין כל מניעה לכך, לאפשר לחברה גישה מרחוק לצורך אספקת השירות, לרבות לעשות שימוש במערכת ההפעלה ובכל תוכנה ו/או יישום אחר, בו תטפל החברה במסגרת השירות.
6.1.3. כי במהלך תקופת השירות ולצורך אספקת השירות, ישתף פעולה עם הנחיות והוראות החברה ו/או מי מטעמה, ככל שיידרש לשם כך.
6.2. הלקוח ישפה ויפצה את החברה, בגין כל נזק, הפסד או הוצאה אשר יגרמו לה, כתוצאה ו/או בקשר להפרת הלקוח את התחייבויותיו המפורטות בסעיף ‏6 זה לעיל.


7. הגבלת אחריות

הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו כי:
7.1. השירות נשוא תנאים כלליים אלו, מסופק במצבו כפי שהוא וכפי שזמין (As Is ו- As Available). החברה מתנערת מפורשות, מכל מצג שהוא והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בדבר ו/או בקשר עם התאמת השירות למטרה ספציפית.
7.2. החברה לא תשא בכל אחריות שהיא והיא אף אינה מתחייבת, כי השירות נשוא תנאים כלליים אלו יתאים לדרישות הלקוח, יסייע בפיתרון תקלות הקשורות ו/או נובעות מתוכנות ו/או יישומים אחרים שבמחשבו ו/או כי השירות יסופק ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם שירותים אחרים של הלקוח וללא שגיאות, פגמים וטעויות.
7.3. החברה איננה אחראית לביצוע גיבוי למידע ו/או תוכנה ו/או יישום המאוחסן ו/או מותקן ו/או שמור במחשב הלקוח; האחריות לגיבוי טרם אספקת השירות מוטלת על הלקוח בלבד.
7.4. החברה ו/או מי מטעמה, הפועלים במסגרת אספקת השירות, לא יהיו אחראים לכל הפסד, הוצאה או נזק, ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, ספציפיים או אקראיים (ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק או הפסד שייגרם או עשוי להיגרם למידע, תוכנה או יישום, המאוחסן ו/או מותקן ו/או שמור במחשבי הלקוח), בקשר עם ו/או כתוצאה מאספקת השירות, לרבות אך לא רק שיבוש, הפרעה או אי יכולת לעשות שימוש בתוכנה ו/או יישום.

 

אילן שירותי תמלול - תקנון